Η Αλληλεγγύη για το ψήφισμα ανανέωσης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Οι ενστάσεις και αιτιάσεις της Τουρκίας για το ψήφισμα ανανέωσης της παρουσίας της ειρηνευτικής δύναμης των Η.Ε. στην Κύπρο προδιαγράφουν εν πολλοίς το τί θα επακολουθήσει. Το ίδιο λογικό συμπέρασμα προκρίνεται με τις διατυπωθείσες επιφυλάξεις στα πλαίσια της όλης συζήτησης που προηγήθηκε. Ως εκ τούτου θα ήταν καλό, έστω και τώρα, να αρχίσουμε να εξετάζουμε…