Παπαπαύλου: Τα αμυντικά προγράμματα δεν προσφέρονται για ψηφοθηρία

  Δήλωση Στρατηγού ε.α Ανδρέα Παπαπαύλο

  Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ενημέρωση της επιτροπής ενέργειας, εμπορίου και βιομηχανίας της Βουλής για τα περιθώρια αξιοποίησης κονδυλίων στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) της ΕΕ διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  ● Τα προγράμματα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο συνεργασίας της PESCO χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτά. Επιμέρους δράσεις των προγραμμάτων και μόνο εφόσον αυτές είναι επιλέξιμες, με βάση τους εκάστοτε κανονισμούς σχετικών χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ, θα μπορούσαν να διεκδικήσουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, επί ίσοις όροις, μαζί με άλλες δράσεις που αναπτύσσονται εκτός PESCO. Θα ήταν σφάλμα  να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι, το ποσό των 8 δις ευρώ έχει διατεθεί αποκλειστικά για τα προγράμματα της PESCO.

  ● Η συγκεκριμένη αναφορά στα 8 δις. σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που θα υλοποιηθεί κάτω από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027. Κατά κανόνα, τις επιχορηγήσεις διεκδικούν κοινοπραξίες επιλέξιμων νομικών οντοτήτων (ιδιωτικός τομέας, βιομηχανία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια κλπ.) και όχι τα κράτη.

  ● Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας δεν είναι ο μοναδικός χρηματοδοτικός μηχανισμός που θα μπορούσε να υποστηρίξει επιλέξιμες δράσεις που συνδέονται με προγράμματα συνεργασίας στο πλαίσιο της PESCO.

  ● Η αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη άμυνα, τόσο για εξοπλισμό όσο και για εγκαταστάσεις, προϋποθέτει σωστή και έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία, προγραμματισμό και συντονισμό ενεργειών. Ο εθνικός σχεδιασμός πρέπει να περιλαμβάνει επίσης την υιοθέτηση πολιτικής που να οδηγεί μεσοπρόθεσμα στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε οντότητες του ιδιωτικού τομέα (τεχνολογικές βελτιώσεις, δημιουργία ευκαιριών κλπ.) ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και να επωφελούνται από τα ευρωπαϊκά ταμεία ή /και τα προγράμματα συνεργασίας της PESCO. Η εκπόνηση τέτοιας πολιτικής επιβάλλεται και στο πνεύμα των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Κύπρος στο πλαίσιο της PESCO.

  ● Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας δημιουργήθηκε ειδικό Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας, το όποιο έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και εισηγείται τις βασικές επιλογές  κατά τον προγραμματισμό της κυβερνητικής πολιτικής μεταξύ άλλων και στον τομέα της αμυντικής έρευνας και της τεχνολογίας. Προς αυτή τη κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί και η Κύπρος αξιοποιώντας όλη τη διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη και όλα τα εργαλεία που υπάρχουν.

  ● Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Κύπρος εντός της PESCO είναι και η αύξηση του μεριδίου των δαπανών που διατίθεται για την έρευνα στον τομέα της άμυνας και της τεχνολογίας, ώστε να πλησιάζει το 2% των συνολικών αμυντικών δαπανών. Το ποσοστό αυτό αποτελεί και συλλογικό κριτήριο και στόχο που έθεσαν οι Υπουργοί Άμυνας των κρατών της ΕΕ ήδη από το 2007. Εδώ η κυβέρνηση θα πρέπει να μας ενημερώσει πόσο είναι αυτό το ποσοστό στην περίπτωση της Κύπρου.

  Τέλος θα ήθελα να επισημάνω ότι στην PESCO υπάρχει κύπριος αξιωματικός ο οποίος έχει προσληφθεί με αποκλειστικό ρόλο και αρμοδιότητα στα ευρωπαϊκά ταμεία στήριξης της PESCO. Ο εν λόγω αξιωματικός είναι μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Σπουδών, έχει εξειδίκευση στην PESCO και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των αποφάσεων που σχετίζονται με την PESCΟ. Ας το εκμεταλλευτεί λοιπόν η κυβέρνηση αυτό το πλεονέκτημα.

  Στρατηγός ε.α Ανδρέας Παπαπαύλου

  Πρώην Υπαρχηγός ΓΕΕΦ

  Υποψήφιος Βουλευτής Αμμοχώστου

  Κίνημα Αλληλεγγύη

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

  ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021